Уникальность текста: 2.3

https://public.wikireading.ru/43178 97.4% подсветить совпадения
https://econet.ru/articles/108094-chetyre-stihii-v-kosmose-i-cheloveke 96.5% подсветить совпадения
http://moygoroskop.com/archiv/psikhologiya/vedicheskaya-psikhologiya/chetyre-stikhii-i-chelovek 78.3% подсветить совпадения
http://velib.com/read_book/livraga_khorkhe_ankhel/sokrovennyjj_smysl_zhizni_tom_1/sokrovennyjj_smysl_zhizni/d_s_gusman_chetyre_stikhii_v_kosmose_i_v_cheloveke/ 50.3% подсветить совпадения
http://teurung.org/%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%8E%D0%BD%D0%B3%D0%B0/ 20.4% подсветить совпадения
https://naturalworld.guru/key_elementi-stihiy.htm 13.2% подсветить совпадения

Подсветить все совпадения